شعر و ادبیات

متن اشعار ابوالقاسم حالت / جهان ایده آل

متن اشعار ابوالقاسم حالت / جهان ایده آل

اشعار ابوالقاسم حالت / جهان ایده آل + متن شعر قربان جهانی که در آن جنگ نباشدمشت و لگد و سیلی و اوردنگ نباشداز وحشت بمب اتم و توپ و مسلسلپیوسته به پا خار و به سر سنگ نباشدباهم نستیزند سپیدان و سیاهاندعوا سر نام و نسب و رنگ نباشددر باغ وفا مرغ بد آواز نیابیمدر بزم صفا ساز بد آهنگ نباشدافسار به دست دو سه گمراه نیفتدایام به کام دو سه الدنگ نباشدمادون ز ستمکاری مافوق ننالداز دست دلی سنگ دلی تنگ نباشدهر مملکتی تا طلبد حق خودش رامحتاج ب...

ادامه مطلب

متن اشعارسهراب سپهری / روشنی من گل آب

متن اشعارسهراب سپهری / روشنی من گل آب

اشعارسهراب سپهری / روشنی من گل آب + متن شعر ابری نیستبادی نیستمی نشینم لب حوضگردش ماهی ها روشنی من گل آبپاکی خوشه زیستمادرمریحان می چیندنان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تررستگاری نزدیک لای گلهای حیاطنور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزدنردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آردپشت لبخندی پنهان هر چیزروزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره من پیداستچیزهایی هستکه نمی دانممی دانم سبزه ای را بکنم خواهم مردمی روم بالا تا اوج من پر از بال و پرمر...

ادامه مطلب

متن شعار کارو / شیون مرگ

متن شعار کارو / شیون مرگ

شعار کارو / شیون مرگ + متن شعر مفشار!وه! بدینسان مفشار! این تن بیمار مراتنگ آغوش سیه، ای شب دیوانه گیج!دست بردار..برو!دست و پای دل بیرحم وگنهکار مرابرتن مرده ی این عشق فسونکار مپیچ! مرد؟!افسوس.. ولی مرگ وی افسوس نداشتمرده بود او، زنخستین شب بیداری عشقوکنون، کوهوسی کونفسی، در دل من؟تاببارم بسرم، مویه کنان سیل سرشک..  ریخت؟!ای اشک جگر سوخته آخر زچه روبی سبب از دل غم دیده فرو غلطیدی؟مگر از این زن بی عاطفه ی حادثه جودر همه عمر، چه مهری، ...

ادامه مطلب

متن آتش نشان

متن آتش نشان

آتش نشان + متن شعر   دلم پیشِ کودکیست که منتظر است تا قهرمانش بعد از شیفتِ کاری بیاید وبغلش کند…   لعنت به تو ای حادثه‌ی ناگوار،آتش‌نشانان ما ،لباس‌هایشان”ضد حریق”بود نه”ضد آوار” …     ⚫️ #آتش_نشان ⚫️ #تسلیت    

ادامه مطلب

متن اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه

متن اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه

اشعار طنز ابوالقاسم حالت / مردم بی جربزه + متن شعر هر چه کردیم زما جمله رضایت دارندنه ملال و نه کدورت نه شکایت دارندشاید از ما گلمندند و اگر دم نزنندحجب و کم روی بی حد و نهایت دارندچون ندارد ثمر از ما گله بیخود نکنندآن کسانی که به سر عقل و درایت دارندخنده ام گیرد از اندیشه ی آن ساده دلانکه ز امثال من امید حمایت دارندواقعا مسخره است این که منم خود گمراهدوستان جمله ز من چشم هدایت دارندهمه خواهند که من گردن خائن بزنماین چه عشقی است که...

ادامه مطلب

متن اشعار نیما یوشیج / ترا من چشم در راهم

متن اشعار نیما یوشیج / ترا من چشم در راهم

اشعار نیما یوشیج / ترا من چشم در راهم + متن شعر ترا من چشم در راهم ترا من چشم در راهم شباهنگامکه می گیرند در شاخ  تلاجن  سایه ها رنگ سیاهیوزان دلخستگانت راست اندوهی فراهمترا من چشم در راهم،  شباهنگام.در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگاننددر آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دامگرم یاد آوری یا نهمن از یادت نمی کاهمترا من چشم در راهم   نیما یوشیج ...

ادامه مطلب

متن اشعار فروغ فرخزاد / وداع

متن اشعار فروغ فرخزاد / وداع

اشعار فروغ فرخزاد / وداع + متن شعر می روم خسته و افسرده و زارسوی منزلگه ویرانه خویشبه خدا می برم از شهر شمادل شوریده و دیوانه خویشمی برم تا که در آن نقطه دورشستشویش دهم از رنگ نگاهشستشویش دهم از لکه عشقزین همه خواهش بیجا و تباه می برم تا ز تو دورش سازمز تو ای جلوه امید حالمی برم زنده بگورش سازمتا از این پس نکند باد وصال ناله می لرزد ،می رقصد اشکآه بگذار که بگریزم مناز تو ای چشمه جوشان گناهشاید آن به که بپرهیزم منبخدا غنچه شادی بودمدست ع...

ادامه مطلب

متن اشعار ابوالقاسم حالت / یک مشت ادعا

متن اشعار ابوالقاسم حالت / یک مشت ادعا

اشعار ابوالقاسم حالت / یک مشت ادعا + متن شعر در این دیار کسی با کسی وفا نکندزند به دوست دو صد حقه و حیا نکندیکی همیشه کند دعوی طبابت خلقولیک هیچ زمان درد کس دوا نکندیکی به صورت ظاهر گره گشاست ولیبه هیچ رو گره از کار خلق وا نکندیکی زند به زبان دم ز طی راه ثوابولی به وقت عمل، خود بجز خطا نکندیکی همیشه به ابلیس می کند لعنتولی طریقه ی ابلیس را رها نکندیکی به حرف، دم از حق زند،ولی به عملبه حق هموطنان هیچ اعتنا نکندیکی مدام به ذکر خدا خ...

ادامه مطلب

متن موفقیت

متن موفقیت

موفقیت + متن شعر جاده ی موفقیت سر راست نیستپیچی وجود دارد به نام شکستدور برگردانی به نام سردر گمیسرعت گیر هایی بنام دوستانچراغ قرمز هایی بنام دشمنانچراغ احتیاط هایی بنام خانوادهتایر های پنچری خواهید داشت به نام شغلاما اگر یدکی بنام عزم داشته باشیدموتوری به نام استقامتو راننده ای بنام خدابه جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد…   ...

ادامه مطلب